Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Samorządowe Przedszkole "Leśne Zacisze" w Piotrowicach

Odbiór dzieci

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców ( opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Rodzicie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

3. W godzinach od 6.30 do 8.00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali oddz. IV. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców jest zobowiązany zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i czy nie stwarzają zagrożenia. 

5. Rodzice ( opiekunowie prawni ) są zobowiązani przyprowadzać do przedszkola dzieci czyste i zdrowe. 

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne, należy zgłaszać wyłącznie pisemnie , dołączając zaświadczenie lekarskie. 

8. W przypadku każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Dzieci mogą być przyprowadzanie i odbieranie z przedszkola przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców ( opiekunów prawnych ) , zdolne do podejmowanie czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwil odwołane lub zmienione. 

2. Rodzice ( opiekunowie prawni ) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciałowyjść z przedszkola z osobą upoważnioną, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela , a dyrektor ( lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel ) niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 

4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu tożsamości.

5. W sporadycznych sytuacjach dziecko może odebrać osoba spoza listy odbioru dzieci posiadająca pisemne upoważnienie od rodzica. O tym fakcie rodzić obowiązkowo musi powiadomić przedszkole drogą telefoniczną.

6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie rodziców do odbioru dziecka. 

7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie w godzinach 12.30–13.00, a od godz. 15.00 do 16.00 w sali oddziału II

8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.

10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00.

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

  

Postanowienia końcowe

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny